Het herroepingsrecht (Retouren)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: 

Upgreatest
Binnendelta 3h
1261WZ Blaricum

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 8 zullen bedragen.

Wanneer er schade aan de geleverde artikelen is ontstaan, welke toeschrijfbaar zijn aan onzorgvuldig of nalatig handelen van de klant, dan bestaat de mogelijkheid dat
er een waardevermindering ontstaan is. Deze waardevermindering zal in dat geval in rekening gebracht worden bij de klant.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

- Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen zoals Upgrades van computersystemen

- Zakelijke klanten, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan
Upgreatest
Plein 1945 Nr 27
1251MA Laren


info@upgreatest.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud: 

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

- Naam/Namen consument(en) 

- Adres consument(en) 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

- Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is